Σύνδεση

Εγγραφή

Πλαίσιο χρήσης
110555 Τραγούδια, 252117 Ποιήματα, 28004 Μεταφράσεις, 26570 Αφιερώσεις
 

 Καλές γιορτές
 όλοι στόλισαν τα δένδρα τους... Εμείς γιατί να πάμε πίσω ;; ; Άπαπα... κάθε χρόνο τα ίδια...
 

#
##
#;;#
#;;;;;#
#;#;;;;;;;;;#
#;;;;;;;;;#
#;;;;;;#
#;;;;;;#
;#;;#;;;Η
#;; #3 #;#

;# 33
# #33
#333
##333
##O#333
####33#
###333 # #
#####3##
####### #
#O##3### ####
## #333#O##### # #
#33##333333###
# ##3O33#333#333## W
# ##333O33 #33#333###WW
# ###333333#3O3**#33##
# *#####3333O3333333333
#####3333333333333#
3########333333333333
##333O33###############3333
3#333########O####
#3#33333O333333#3#### 1
## 33#3333333333333333# ##N
### O #33*#3333333333333333##N#
### ##33***3333••#333WW#3333###
#3333##333O33#3333#WW3333#3##
## ###333333333O333333333333#33
33###333#3333O3333333333#3333333
33333###############O######33333333O33
#33333333###############O######3#
#333333333333############33####### ##
3333333333333333333O33333333 WWWW
##3##333333333#333333333333333 #WW
NNN ##333#3333O3333###333333#33333333 ## #
# NN ##333133333333###333*33O3333##3333## #
#N# ####3#**33##33O333333**#33333#33333# N #
## #333###3**333O33333333333#333333#33333O33 ##
#b 3333#####33333O3333333333333333NNN3333333##
#3333333######3333O33333##########O#NN333333333#
333333333333333############################OX
33#333#3333333#########333333***######## #
33333333333333O333333333****333333## ## #NN
WW #33#3333333O33333333 333333##333333333## # NNN
WWW# ##33333333333333333#3 333333333#O3#333333#
## ###3333333333#33333333333333333333O333333333
3###333###33333#3333333333##########333333333#
#333###3####33333333333#################3333333333##
#333O333333######33333333########################3333## #
#33O3333#####################33333333#3333#### 1
#33333##############33333333333333O333333### #WWW
**# 3333333#####333333333333333333333333333# WWWW
**** 33333333333333333333333333####33333333333# #WW
** 333##3333O33333333333#33333333333333333333333#
#3333##333333333333333#333333333333333333333333#
##3333333333333333333333#NN333333333#3333#**#333333##
###333333333#3333333333333#N33333O3333333333#**333333333##
#####33#WW3333333333333333333333333333333333333333333333###333#
#333####333WW3333O33333333333333333333333333333333333333333####3####
#333###333333333333333333333333#33#333333333O3333333333####### #
1 ###3333333333333### PP#PPPP## ##################### ##
### ##### #PPPPPP#PP# #######O####### ####
### O # 3 PPPPPPPPPPPP 3 # ##
3 PP#P#PPPP#PPP #3
# # PPPPP#3#P#PPPP#PP#
ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
CHRISTOS P


 Στατιστικά στοιχεία 
       Σχόλια: 9
      Στα αγαπημένα: 0
 
   

 Ταξινόμηση 
       Συλλογή
      τραγουδάκια γι' Αγγελούδια
      Κατηγορίες
      Αταξινόμητα
      Ομάδα
      Αταξινόμητα
 
   

 Επιλογές 
 
Κοινή χρήση facebook
Στα αγαπημένα
Εκτυπώσιμη μορφή
Μήνυμα στο δημιουργό
Σχόλια του μέλους
Αναφορά!
 
   

Τα ωραιότερα ποιήματα είναι αυτά που γράφονται με απλές λέξεις
 
ΛΥΔΙΑ_Θ
11-12-2019 @ 09:06
Καλές γιορτές !!
Μπόσινας Νίκος
11-12-2019 @ 10:03
Καλές γιορτές!
ταπεινος ναρκισσος
11-12-2019 @ 11:42
Μεστές γιορτές σε ομορφοσύνη ! ! !
ταπεινος ναρκισσος
11-12-2019 @ 11:42
Μεστές γιορτές σε ομορφοσύνη ! ! !
Αγιοβλασιτης
11-12-2019 @ 12:41
Καλές γιορτές. ..
Είσαι και τέχνης. .
Aρίστη Σιδηροκαστρίτη
11-12-2019 @ 14:04
Πρωτότυπο
Καλές γιορτές!
ΑΥΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΗ
11-12-2019 @ 14:34
Καλες γιορτές και σε σένα! Πρωτοτυπία σε σκέψη!
Λεονόρα
11-12-2019 @ 17:55
Εκπληκτικό όντως!
Ευχαριστούμε, καλές γιορτές με υγεία!
Μάϊκ Χίτζ
11-12-2019 @ 20:08
Καταπληκτικό !!!
Καλές γιορτές και σ΄ εσένα Χρήστο !!!

Πρέπει να συνδεθείς για να μπορείς να καταχωρίσεις σχόλιο