Σύνδεση

Εγγραφή

Πλαίσιο χρήσης
111417 Τραγούδια, 256716 Ποιήματα, 28002 Μεταφράσεις, 26571 Αφιερώσεις
 

 Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος
 το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης στις 24 Φεβρουαρίου του 1821
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 1821, στο Ιάσιο της Μολδαβίας ( της τότε Μολδοβλαχίας, σημερινής Ρουμανίας ), ο πρίγκηπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, αξιωματικός του τσαρικού στρατού, γόνος της αριστοκρατικής οικογένειας των Υψηλάντηδων από την Τραπεζούντα του Πόντου και της αριστοκρατικής ρουμανικής οικογένειας Βακαρέσκου , έχοντας ηγηθεί της Φιλικής Εταιρείας, ως "Γενικός Επίτροπος της Αρχής"
κηρύττει την έναρξη της Επανάστασης ενάντια στον οθωμανικό ζυγό, καλώντας όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν αναφερόμενος στους αγώνες που έκαναν οι ευρωπαϊκοί λαοί για να διώξουν τους τυράννους τους. Ακόμη, διαβεβαιώνει έμμεσα ότι η Ρωσία (η «Κραταιά δύναμις» του κειμένου) θα βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση.
Η επιλογή της Μολδαβίας και της Βλαχίας για την έναρξη της επανάστασης θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές απαγορευόταν η παραμονή του Τουρκικού στρατού, ενώ από το 1709 οι τοπικοί άρχοντες ήταν Έλληνες Φαναριώτες.


Το κείμενο της προκήρυξης:

"Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Π α τ ρ ί ς μ α ς π ρ ο σ κ α λ ε ί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον...
Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ' αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.
Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μας Προσκαλεί!
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρεαρίου 1821 Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου"


Το πρώιμο αυτό επαναστατικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη τελικώς απέτυχε για τους παρακάτω λόγους: Δεν στηρίχτηκε από τους ντόπιους βαλκάνιους ηγεμόνες, αποκηρύχθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α' (σύμφωνα με την πολιτική της ευρωπαϊκής Ιεράς Συμμαχίας-υπό την επιρροή του πανούργου αυστριακού καγκελαριου Μεττερνιχ- για καταστολή των επαναστατικών κινημάτων), ο οποίος έδωσε άδεια να εισέλθει ο στρατός του σουλτάνου στην περιοχή, και αφορίστηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' , κατόπιν σουλτανικής πίεσης.
Μετά την αποφασιστική ήττα των επαναστατικών δυνάμεων στο Δραγατσάνι (όπου πολέμησαν με αυταπάρνηση και έπεσαν ηρωϊκά οι εθελοντές Έλληνες φοιτητές του Ιερού Λόχου), ο Υψηλάντης παραδόθηκε και φυλακίστηκε από τους Αυστριακούς. Μετά την αποφυλάκισή του και έχοντας υποστεί φοβερές κακουχίες πέθανε στη Βιέννη το 1828.


https://youtu.be/4VRS3EpeZgM


 Στατιστικά στοιχεία 
       Σχόλια: 8
      Στα αγαπημένα: 0
 
   

 Ταξινόμηση 
       Συλλογή
      Αφιερώματα
      Κατηγορίες
      Γεγονότα - Ιστορία - Μυθολογία
      Ομάδα
      Πεζά
 
   

 Επιλογές 
 
Κοινή χρήση facebook
Στα αγαπημένα
Εκτυπώσιμη μορφή
Μήνυμα στο δημιουργό
Σχόλια του μέλους
Αναφορά!
 
   

Ο Άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση.
 
daponte
24-02-2021 @ 10:59
Όταν οι Έλληνες πολεμούσαν εθελοντικά και ανιδιοτελώς για την πατρίδα τους:

https://youtu.be/4VRS3EpeZgM
daponte
24-02-2021 @ 11:33
Ας μην ξεχνάμε πως το όραμα του Ρηγα Φεραίου ήταν μια συντονισμένη επαναστατική κίνηση όλων των βαλκανικών λαών ενάντια στο οθωμανικό κράτος με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας βαλκανικής πολυφυλετικης ομοσπονδίας.
Gitana mia
24-02-2021 @ 11:36
ΙΚΑΡΙΟΣ
24-02-2021 @ 15:37
Αγιοβλασιτης
24-02-2021 @ 16:11
.. άλλη μία φορά Μπράβο Σταύρο...
aridaios
24-02-2021 @ 17:42

Μπαβα Σταυρο μου..
Διαβασε και αυτο

Αφιερωμα για το 200 χρονια και η εκκλησια μας.


Δειτε πρωτα την 15 χρονη Προμηθεια

Η 15χρονη Προμηθέα για τα εγκλήματα των Χριστιανών 1/4
Η 15χρονη Προμηθέα για τα εγκλήματα των Χριστιανών 2/4
Η 15χρονη Προμηθέα για τα εγκλήματα των Χριστιανών 3/4

Πως την καταβαζουν απο το βημα με βρισιες και αφορισμους "Έξω, έξω, βρωμοθήλυκο!",
Η 15χρονη Προμηθέα για τα εγκλήματα των Χριστιανών 4/4

και το ...φιναλε
promithea kai papades6

Ποια ειναι.
Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία:Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερίαΤη λένε Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία, είναι Ελληνίδα ομογενής της Αμερικής, θεωρείται παιδί θαύμα, καθώς στα 14 χρόνια της αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Μοντάνα στις ΗΠΑ με πτυχίο στα μαθηματικά. Σήμερα ονειρεύεται να αποκτήσει πτυχία στη Βιοχημεία, στην επιστήμη των Υπολογιστών, στη Στατιστική, στη Φυσική, στη Χημεία και τη Πομποτική Νανοτεχνολογία. Τι έκανε αυτή η "μικρή"; Τίναξε τη "χριστιανική" μπάνκα στον αέρα και


ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΠΕΣ


aridaios © 05-02-2021 @ 00:01
**Ηώς**
24-02-2021 @ 18:43
Κοσμόπολις το όραμα του Ρηγα Φεραίου
daponte
24-02-2021 @ 19:06
Καλησπέρα σας.
Φιλε Αριδαιε, είχα διαβάσει την ανάρτηση σου και διάβασα και παραπάνω πληροφορίες για την Προμηθέα στο διαδίκτυο.
Ένα σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι τα ιστορικά γεγονότα, όσα γνωρίζουμε, είναι πάντα στη διάθεσή οποίου θέλει να τα αναλύσει και να βγάλει τα συμπεράσματα του. Ακόμα και επιστήμονες ιστορικοί διχάζονται ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις αναλογα με τις ιδεολογικές θέσεις από τις οποίες εκκινούν.
Καμία διάλεξη ενός ατόμου, ανεξαρτήτως ευφυΐας η εξειδίκευσης δεν γκρεμίζει οποιαδήποτε κόσμοθεωρία, πολλώ δε μάλλον μια οποιαδήποτε θρησκευτική κόσμοθεωρία, η οποία ούτως ή άλλως δεν αποτελεί αντικείμενο ορθολογικής ή επιστημονικής ανάλυσης αλλά μετριέται μονον με την πίστη σε αυτήν ή όχι.
Και ένα συμπληρωματικο σχόλιο για τη συγκεκριμένη νεαρη: το προφίλ της, όπως περιγράφεται στο διαδίκτυο, δείχνει άτομο με αυτιστικα χαρακτηριστικά τα οποία δυσχεραίνουν τη δημιουργία ανθρωπίνων σχέσεων και την ενσυναισθηση (empathy) έναντι των άλλων ανθρώπων παρα ή /και εξαιτίας της πολύ υψηλής ευφυΐας της.

Πρέπει να συνδεθείς για να μπορείς να καταχωρίσεις σχόλιο